1

Witamy na oficjalnej stronie Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie

Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003,nr 122,poz.1143 z póż. zm.) . Zawiera ona m.in. zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, wreszcie określa warunki uczestnictwa. Celem głównym Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Centrum jest miejscem, które daje szanse na ponowne włączenie do życia społecznego. Podejmowane przez CIS działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzą do usamodzielnienia uczestników.

OGŁOSZENIE

"BILET DO PRACY"


Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie informuje, że w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białogardzie realizuje projekt pn. "Bilet do pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu białogardzkiego". Projekt realizowany jest w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków EFS. Istotą projektu jest połączenie edukacji społecznej z aktywizacją zawodową.    czytaj dalej   

PROTOKOŁY WYBORU OFERT
    kurs "Kucharz" →

    kurs "Recepcjonista z językiem niemieckim" →

ZAPYTANIA OFERTOWE
    organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych →

  załączniki obowiązkowe:

     pobierz załączniki 1-4 →
ARCHIWALNE

"Aktywni, kreatywni 50+ w Centrum Integracji Społecznej"

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupę docelową stanowi 45 osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia z terenu Miasta Białogard i Gminy Białogard. Główne działania w ramach projektu to aktywizacja społeczna - kompleksowe wsparcie specjalistów (psychologa, pracownika socjalnego, animatora, doradcy zawodowego) oraz aktywizacja zawodowa: kursy zawodowe, szkolenia i praktyki u pracodawców.